Beta-tjeneste
Kl. 11:38 ~ 25. sep 2018 ~ UKE 39
VG Nett
Dagbladet
Facebook
Gmail
Windowl Live Mail - Hotmail
YR
Finn.no
Wikipedia

Økonomi 20.11.2013

Av | 21 november, 2013 9:32 | 0 kommentarer

Namsos Trafikkselskap ASA: Delårsrapport 3. kvartal 2013

Hovedtrekk per 30.09.2013

Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet inkludert avhendet virksomhet endte på kr 36,1 mill. (kr 8,9 mill. i samme periode i fjor). Resultat før skatt per 30.09. utgjør kr 42,1 mill. (kr 15,1 mill. i samme periode i fjor).

Resultatfremgangen skyldes økt aktivitet som følge av flere oppkjøp de siste kvartalene. Ambulansevirksomheten ble avviklet i 1. kvartal, men nye virksomhetsområder har mer enn erstattet bortfallet av denne aktiviteten.

Norsk Fisketransport Holding AS (NFT) ble et datterselskap i konsernet fra og med 1. mai 2013, og 3. kvartal er det første kvartalet hvor NFT er fullt ut konsolidert i konsernregnskapet.

Av en totalbalanse per 30.09. på kr 916,1 mill. utgjør bokført egenkapital før minoritetsinteresser kr 282,6 mill. Langsiktig gjeld utgjør kr 580,0 mill., mens kontanter og bankinnskudd utgjør kr 158,8 mill.

Solvang : Rapport 3. kvartal 2013

Shippingvirksomheten ga et positivt resultat på NOK 11,3 mill i 3.kv 2013, hvor NOK 12,3 mill kom fra skipseiende selskaper (egenkapital metoden), sammenlignet med NOK 21 mill i samme periode i 2012, hvor skipseiende selskaper bidro med NOK 20,6 mill. Resultatet før skatt for 3.kv 2013 var NOK 11,7 mill mot NOK 29,2 mill i samme periode 2012. Reduksjon i resultat kommer hovedsakelig fra lavere inntjening i etylen segmentet på NOK 10,8 mill, samt positiv verdiregulering av verdiportefølje i 3.kv 2012.

Innledning
Det sterke VLGC markedet fra andre kvartal, fortsatte utover i tredje kvartal på høye frakt volum av LPG fra Midt Østen aktører. Markedet i Vesten holdt seg sterkt for LPG gjennom hele tredje kvartal med høye eksportvolum ut av USA. LGC flåten er godt beskjeftiget på korte og lengre TC, med stabil til positiv rateutvikling. Etylen segmentet, som hadde høye eksportvolum i andre kvartal, så en markant nedgang i tredje kvartal, med tilsvarende fall i rater og aktivitet.

Solvangs andel av fraktinntekter på tidscerteparti var for tredje kvartal 2013 NOK 50 mill, ned NOK 5 mill fra samme periode i 2012, hvor bedre ratenivå for VLGC og LGC segmentene var motvirket av fallet innen etylen segmentet. The Baltic Index for VLGC, som steg betraktelig i andre kvartal, holdt seg stabil på ett gjennomsnitt rundt USD 75/tonn i tredje kvartal 2013, opp fra gjennomsnitt i tredje kvartal 2012 på USD 71/tonn.

Kontraktsdekning for de fullkjølte skipene, VLGC og LGC, er for 2013 på 100%. For 2014 er kontraktsdekning i skrivende stund på 92%, med kun tre skip som kommer ledig i andre halvdel av 2014.

Etylen tonnasjen opererer delvis i spot markedet og delvis med å betjene kontraktsvolumer.

VLGC 82k-84k cbm
Konsernet har ett 82k cbm VLGC skip på tidscerteparti til august 2016 til markedsbasert leie, og har i juni 2013 tatt levering på ett 84k cbm VLGC skip som er på tidscerteparti til september 2014. Konsernet har ytterligere ett 84k cbm VLGC skip kontrahert ved HHI Korea med levering i desember 2013.

Eksportvolumet av LPG ut av den Arabiske Gulf er en sentral driver for dette markedet, sammen med den økende eksporten ut av USA. Andre kvartal 2013 viste en markant bedring i eksportvolumene hovedsaklig på økt volum fra Saudi Arabia, samt oppstart etter vedlikeholdsstans i Qatar. Dette resulterte i en stram markedsbalanse som presset ratene opp og har ligget på et høyt nivå gjennom hele tredje kvartal. Gjennomsnitt for tredje kvartal ble USD 75/tonn, som tilsvarer USD 1,57 mill på tidscertepartibasis pr måned. Inn i fjerde kvartal har ratene falt noe på lavere spot volumer ut av den Arabiske Gulf, men holder seg fortsatt relativt sterke på litt over USD 60/tonn, som tilsvarer USD 1,1 mill på tidscertepartibasis pr måned.

Panamax VLGC 75k cbm
Konsernet har to Panamax VLGC, ett på langsiktig tidscerteparti, og ett på et kortere tidscerteparti. Begge skip opererer i Vesten, som har vært gjennomgående sterkere enn Østen i hele 2012 og 2013, på færre tilgjengelige skip og høye posisjonerings kostnader som stopper inntog av flere skip fra øst til vest. I tillegg har Panamax VLGC’ene utnyttet Panamax størrelsen og differensiert seg positivt med høyere rater i forhold til VLGC markedet forøvrig.

LGC 60k cbm
Den positive trenden i LGC markedet har stabilisert seg noe i forhold til den markante utviklingen fra 2011 til 2013. Inntjeningen er nå 8% høyere på tidscertepartibasis for tredje kvartal 2013 sammenlignet med tredje kvartal 2012. Markedet har vært sterkt med høy ammoniakk aktivitet fra Svartehavet til USA, men også fra Svartehavet til Asia. Hovedårsakene er en 30% reduksjon i gasseksport fra Trinidad, som øker eksport behov fra Svartehavet, samt bortfall av volum fra Iran. Dermed har flere lange reiser vært tilgjengelige for LGC segmentet og markedsbalansen kan betegnes som stram. Utsiktene utover i 2014 er således positive. Solvang kontraherte to 60k cbm LGC skip i juni 2013 med levering i første og andre kvartal 2015.

Etylen 12k-17k cbm
Etylen segmentet stoppet opp i tredje kvartal, med lave eksport volum fra Saudi Arabia, hovedsakelig fra produksjonsproblemer, men også med tilleggseffekt av et stille spot market gjennom hele sommeren. Aktiviteten har tatt seg noe opp utover i fjerde kvartal, men fremdeles langt under nivået for samme tid i 2012.

Finansiell Risiko
Konsernets investeringer i skip, som er eid gjennom deltakelse i partrederi med delt ansvar, er USD basert, og konsernets inntekt er i all hovedsak USD basert. Videre er skipsverdier og finansiering av skipene USD basert. Konsernets finansielle valutarisiko er dermed begrenset.

Konsernets aksjeportefølje har en bokført verdi på NOK 12,9 mill pr 30.09.13. Selskapet er ansvarlig for forvaltningen av porteføljen, og følger en konservativ strategi. Solvang fikk en mindre positiv verdijustering på NOK 0,2 mill ved utløpet av tredje kvartal 2013.

Generelt
Utover den ordinære drift har det ikke vært hendelser i perioden som påvirker regnskapet vesentlig.

Transaksjoner med nærstående foregår etter de retningslinjer som koden setter. Konsernets hovedmeglerforbindelse for kjøp og salg er Inge Steensland AS. Det gjøres også parallelle investeringer med andre selskaper innen Steensland gruppen. Alle transaksjoner skjer på markedsmessige vilkår.

Konsernet har gjennomført to planlagte klassedokkinger i tredje kvartal 2013. I 2013 vil konsernet totalt ha 10 klassedokkinger.

SEVAN MARINE ASA: Third Quarter 2013 Results

Operating revenue for third quarter 2013 amounted to USD 26.1 million. EBITDA was positive with USD 2.8 million, and net profit was positive with USD 4.5 million.

Equity at the end of third quarter 2013 amounted to USD 125.0 million and total assets were USD 161.2 million.

Les rapporten her.

annonse:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

For annonsering og pris, kontakt tomrichard@maritimstartside.no. Maritim Startside er ikke ansvarlig for innhold i eksterne linker. Maritim Startside © 2018, org nr: 818112602 reg. i Brønnøysundregistrene.