Beta-tjeneste
Kl. 13:05 ~ 17. aug 2018 ~ UKE 33
VG Nett
Dagbladet
Facebook
Gmail
Windowl Live Mail - Hotmail
YR
Finn.no
Wikipedia

Økonomi 13.11.2013

Av | 13 november, 2013 11:48 | 0 kommentarer
Foto: Sanco Swift - Sanco.no

Deep Sea Supply : Strong earnings and improved operational results

Deep Sea Supply reports consolidated revenues of MUSD 34.0 in 3Q 2013. Total operating expenses in 3Q 2013 were MUSD 15.9. This resulted in EBITDA of MUSD 18.8 and EBIT of MUSD 12.5. Following financial expenses of MUSD 6.6 and positive net currency items of MUSD 1.7, the pre-tax result was a profit of MUSD 7.1.

For the nine months period ended 30 September 2013, the Company reports consolidated revenues of MUSD 110.6, EBITDA of MUSD 135.0, EBIT of MUSD 121.0 and pre-tax result of MUSD 98.1.

Comparing financial figures with last years and previous quarter showed a good underlying performance in both vessel revenues and operating expenses. After adjusting for the sale of 50% of DESS’ Brazilian business that took place 31st May 2013, the revenues increased with 39% compared to 3Q 2012 and 18% compared to 2Q 2013. Operating expenses have been stable during 2013, with a slight reduction from 2Q 2013 to 3Q 2013.

The Company’s high contract coverage and firm contract backlog of MUSD 242.0 as of November 2013 provides good earnings visibility during 4Q 2013 and 2014. Worldwide utilization ratios and charter rates are showing positive signs. On the other hand, the OSV order book still remains high.

Tendering activity for long term charters of OSVs is quite high and especially for PSVs. Tendering activity for international vessels in Brazil remains low as it has been for the past 18 months.

The North Sea spot market showed some positive signs with higher utilization and improved rates during some periods in 3Q 2013, but this market is still very volatile with periods of low utilization and low rates. We expect the North Sea spot market to tighten somewhat as more rigs are expected to enter the market and some vessels are expected to leave.

The Company’s board of directors is currently evaluating various strategic alternatives for the company. These alternatives include the potential acquisition of up to 10 PSVs from PSV Holding as well as consolidation opportunities.

Deep Sea Supply : New charter contracts

Deep Sea Supply has entered into long term charter contracts for the 3 PSVs «Sea Falcon«, «Sea Flyer» and «Sea Forth» with an international oil company for operations in the North Sea. «Sea Falcon», «Sea Flyer» and «Sea Forth» have all been awarded charter contracts for up to 5 and 3 years. «Sea Falcon» commenced operations in April 2013, «Sea Flyer» is expected to commence operations in December 2013 and «Sea Forth» is expected to commence operations in January 2014. Deep Sea Supply has entered into bareboat contracts with the owner PSV Holding Inc, a company affiliated with the Company’s main shareholder Hemen Holding Ltd, for the vessels «Sea Falcon» and «Sea Flyer». The vessel «Sea Forth» is owned by the 50% owned DESS BTG. The contracts are done at market terms.

The AHTS vessel «Sea Panther» has been awarded a 4 + 4 year charter contract with Petrobras for operations in Brazil. The vessel is expected to commence operations mid November 2013. «Sea Panther» is owned by the 50% owned DESS BTG. Total value net of local taxes of the firm 4 year period of the contract is approximately USD 50 mill.

Lerøy Seafood Group ASA: Q3 2013 Resultat

Høye laksepriser sikrer god inntjening og et av de beste kvartalsresultat noensinne

Nøkkeltall:
• Driftsresultat før verdijustering av biomasse MNOK 370 (3. kvartal 2012: 74)
• Driftsresultat per kg (før verdijustering av biomasse) NOK 10,1 (3. kvartal 2012: 2,0)
• Høstet 36,6 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret (3. kvartal 2012: 37,3)
• Omsetning MNOK 2.690 (3. kvartal 2012: 2.223)
• Bransjens spotpris for hel superior laks opp med 51 % sammenlignet med tredje kvartal 2012
• Resultat før skatt og verdijustering av biomasse MNOK 363 (3. kvartal 2012: 53)
• Netto rentebærende gjeld MNOK 2.204 (30.9.2012: 2.241)
• Egenkapitalgrad 52 % (30.9.2012: 50 %)

Lerøy Seafood Group oppnådde sin høyeste kvartalsomsetning i selskapets historie på tilsammen 2.690 millioner kroner i tredje kvartal 2013. Dette er en økning fra 2.223 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultat før verdijustering av biomasse i tredje kvartal 2013 ble 370 millioner kroner, mot 74 millioner kroner i tredje kvartal 2012, og er blant konsernets beste kvartalsresultat noensinne. Den viktigste driveren for økningen i omsetning og driftsresultat har vært høyere prisoppnåelse for selskapets hovedprodukter atlantisk laks og ørret. Sammenlignet med tredje kvartal 2012 er konsernets høstete volum av laks og ørret ned 2 %.

Konsernets prisoppnåelse på atlantisk laks og ørret i tredje kvartal 2013 er betydelig høyere enn i tredje kvartal 2012, men økningen er mindre enn økning i spotpriser i samme periode. I tredje kvartal 2013 hadde konsernet en kontraktsdekning på til sammen 33 %. Kontraktsandelen er innenfor det nivå konsernet anser som normalt. Som tidligere kommunisert er uttakskostnaden i tredje kvartal 2013 påvirket av høyere priser på fôr og lavere gjennomsnittlige snittvekter. Uttakskostnaden for laks og ørret i tredje kvartal 2013 er historisk høy, og er betydelig høyere enn hva den var i tredje kvartal 2012 og andre kvartal 2013. Høyere fôrkost og lavere snittvekter vil også påvirke uttakskostnaden i kommende kvartaler. Konsernet har imidlertid i dag en forventning om at produksjonskostnaden skal falle gjennom det neste året.

Inntekt fra tilknyttede selskaper før verdijustering av biomasse har økt fra 3,4 millioner kroner i tredje kvartal 2012 til 22,8 millioner kroner i tredje kvartal 2013. Det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (eier 100 % av Skottland-baserte Scottish Sea Farms Ltd) har som følge av god prisoppnåelse et vesentlig høyere resultat i dette kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor. I andre kvartal 2013 kjøpte Lerøy Seafood Group 47,8 % av aksjene i havbruksselskapet Villa Organic AS. Investeringen er i regnskapet behandlet som et tilknyttet selskap. Selskapet bidro negativt med 3,7 millioner kroner, før verdijustering av biomasse (Lerøy’s andel) i kvartalet, som følge av begrenset høstet volum og høye kostnader.

Netto finansposter utgjorde -29 millioner kroner i tredje kvartal 2013, sammenlignet med -24 millioner kroner i samme periode i fjor. Konsernets resultat før skatt og verdijustering av biomasse ble i tredje kvartal 2013 på 363 millioner kroner mot 53 millioner kroner i tredje kvartal 2012. Beregnet skattekostnad i kvartalet er 6 millioner kroner sammenlignet med 1 million kroner i samme periode i fjor. Dette gir en inntjening per aksje før biomasse justering på 4,16 kroner i tredje kvartal 2013 mot 0,70 kroner i samme periode i fjor. Den annualiserte avkastningen på konsernets sysselsatte kapital (ROCE) før justering av biomasse var 18,9 % i tredje kvartal 2013 mot 3,9 % i tredje kvartal 2012.

Virksomhetsområdet Salg og Distribusjon rapporterer et driftsresultat på 52 millioner kroner og en driftsmargin på 2,1 % i tredje kvartal 2013, en økning fra et driftsresultat på 41 millioner kroner og en driftsmargin på 1,9 % i tredje kvartal i 2012. Virksomhetsområdet Produksjon har et driftsresultat før biomassejustering på 326 millioner kroner, som er opp fra 42 millioner kroner i samme periode i fjor.

Finansielle forhold per tredje kvartal 2013

Per tredje kvartal 2013 hadde Lerøy Seafood Group en omsetning på 7.535 millioner kroner, som er en økning fra 6.692 millioner kroner i samme periode i fjor. Denne økningen skyldes den betydelige prisoppgangen bransjen har opplevd på atlantisk laks og ørret i perioden. Per tredje kvartal er høstet volum for konsernet av atlantisk laks og ørret ned 8 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Inntekt fra tilknyttede selskaper per tredje kvartal var på totalt 84 millioner mot 18 millioner kroner i samme periode i 2012. Tilsvarende tall før verdijustering av biomasse er henholdsvis 62 millioner kroner og 20 millioner kroner. Konsernets netto finansposter utgjorde per tredje kvartal 2013 -83 millioner kroner mot -68 millioner kroner per tredje kvartal i 2012.

Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av biomasse ble på 1.181 millioner kroner per tredje kvartal mot tilsvarende 266 millioner kroner i samme periode i fjor. Beregnet skattekostnad per tredje kvartal 2013 er 312 millioner kroner mot 56 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette gir et resultat per aksje før verdijustering av biomasse på 14,30 kroner mot tilsvarende 3,56 kroner per aksje per tredje kvartal 2012. Den annualiserte avkastningen på konsernets sysselsatte kapital (ROCE) før justering av biomasse utgjør 20,6 % per tredje kvartal 2013 mot 5,8 % per tredje kvartal 2012.

Netto kontantstrøm fra drift per tredje kvartal 2013 ble 1.105 millioner kroner mot 268 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto investeringer inkludert kjøp av aksjer utgjorde 594 millioner kroner per tredje kvartal 2013. Til sammenligning utgjorde netto investeringer 461 millioner kroner per tredje kvartal 2012.

Konsernet er solid med en regnskapsmessig egenkapital på 6.512 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 52 %. Konsernets netto rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal er på 2.204 millioner kroner mot tilsvarende 2.241 millioner kroner per 30.9.2012. I løpet av denne tolvmånedersperioden er det generert en operasjonell kontantstrøm på 1.280 millioner kroner. I tillegg til investeringen i Villa Organic AS på 195 millioner kroner er det betalt ut utbytter på 394 millioner, investert i varige driftsmidler på 571 millioner og betalt skatt på 76 millioner. Styret er tilfreds med konsernets sterke kontantstrøm.

Virksomhetsområdet Salg og Distribusjon oppnådde et driftsresultat på 139 millioner kroner per tredje kvartal 2013 mot tilsvarende 126 millioner kroner i samme periode i 2012. Dette tilsvarer en driftsmargin på 1,9 % per tredje kvartal 2013 som er på linje med samme periode i fjor.

Virksomhetsområdet Produksjon viser en økning i driftsresultatet før verdijustering av biomasse fra 212 millioner kroner per tredje kvartal 2012 til 1.086 millioner kroner per tredje kvartal 2013. Av dette utgjør 54 millioner kroner gevinst i forbindelse med salg av konsernets lisenser i Chile. Den resterende økningen i resultatet er i hovedsak drevet av prisoppgang på atlantisk laks og ørret.

Det har ikke vært vesentlige transaksjoner mellom nærstående parter utover ordinær drift per tredje kvartal 2013. Generelt er konsernets transaksjoner basert på armlengdes priser.

Markedsforhold og utsiktene fremover

Den sterke veksten i det globale tilbudet av atlantisk laks de siste årene, har som ventet avtatt i 2013. Dette, sammen med vedvarende sterk vekst i etterspørselen, har som forventet gitt en betydelig oppgang i prisen for atlantisk laks og ørret. Samtidig mener styret at prisene for konsernets hovedprodukter fortsatt vil være volatile. Den kraftige volatiliteten tydeliggjør behovet for rammevilkår som legger til rette for videre vekst i næringen i Norge samt tilrettelegging for en mer markedstilpasset salgsprofil gjennom året. Styret og ledelsen etterspør mer forutsigbare rammevilkår som gjør at næringsaktørene, kan ta ut næringens store vekstpotensial. Hensiktsmessige rammevilkår ville gjort industriutvikling i Norge enklere, gitt mer stabile priser og styrket markedsarbeidet. Slike rammevilkår er en forutsetning for langsiktig vekst i verdiskapningen i næringen.

I slutten av tredje kvartal ble det påvist AGD på noen av selskapets lokaliteter i Hordaland. Så langt i fjerde kvartal har konsernet behandlet laksen med hydrogen-peroksid med tilfredsstillende resultat.

Redusert tilvekst i sjø, dels som følge av noe lavere sjøtemperaturer langs store deler av norskekysten i 2013, har resultert i lavere slaktevolum og gitt lavere biomasse-vekst i sjø enn ventet. Konsernet estimerer per i dag et høstet volum i 2013 på 147 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret, som er lavere enn tidligere estimat på 150 tusen tonn.

I april 2013 kjøpte Lerøy Seafood Group ASA 47,8 % av aksjene i Villa Organic AS. Sammen med den andre hovedaksjonæren, SalMar ASA som eier 50,4 % av aksjene, kontrollerer man samlet 98,2 % av aksjene i Villa Organic AS. Lerøy Seafood Group ASA og SalMar ASA er blitt enige om en prosess der målet er at øvrige aksjonærer i Villa Organic AS kjøpes ut, og Villa Organic AS fisjoneres i to deler – en til hver av hovedeierne i løpet av 2014. Per i dag forventer styret et vesentlig bedre driftsresultat (før biomassejustering) i fjerde kvartal 2013, enn fjerde kvartal 2012, og på linje med tredje kvartal inneværende år.

TGS Announces Its First 3D Multi-client Seismic Survey Offshore Brazil

HOUSTON (13 November 2013) – TGS, in partnership with Dolphin Geophysical, will commence acquisition of a new 3D multi-client survey, Olho de Boi, covering 5,000 km2 offshore Brazil. The survey is designed to image pre-salt plays in the hydrocarbon rich Campos Basin and is located northeast of the Pão de Açúcar discovery in an area of similar structural and stratigraphic characteristics.

«The Olho de Boi survey will be TGS’ first 3D survey in Brazil,» stated Rod Starr, Senior VP Western Hemisphere for TGS. «The Company has conducted considerable geologic review and reprocessing of existing 2D data to ensure strategic placement of the survey in a highly prospective area in the Campos Basin. We expect this 3D survey will be of high interest to the industry for future lease round activities.»

The seismic data will be acquired by the M/V Sanco Swift. Data processing will be performed by TGS using its proven proprietary broadband processing technology, Clari-FiTM. Data will be available to clients in Q4 2014.

Eitzen Chemical ASA : 3rd quarter 2013 results

Eitzen Chemical ASA (OSE: ECHEM) reported an average time-charter rate of USD 11,231 per day for the seasonal weaker 3rd quarter, which represents a decrease of 5.8 per cent from the previous quarter (Q2’13: USD 11,921 per day). The EBITDA for the 3rd quarter was USD 10.0 million, compared to USD 15.4 million in the 2nd quarter of 2013 (Q3’12: USD 6.2 million).

Eitzen Chemical expects the time-charter rate in the 4th quarter of 2013 to improve compared to the 3rd quarter.

Höegh LNG – has executed an extension to the time charter with Gas Natural for LNG Libra

Reference is made to the stock exchange release dated 24 April 2013, where Höegh LNG Holdings Ltd. informed that the vessel LNG Libra, a 126,000 cubic meter LNG carrier with steam turbine propulsion, was chartered to Gas Natural for operation between Trinidad and Escobar, Argentina until mid November 2013.

Gas Natural has today exercised its option to extend the charter period with redelivery by year end 2014, a total period of around 13 months. In addition, Gas Natural has an option to extend the charter period with up to an additional 12 months to end December 2015.

The EBITDA contribution to Höegh LNG for the extended period is around USD 8.7 million. If the option for further extension is exercised, this will contribute around USD 6.6 million to the EBITDA.

President and CEO Sveinung J.S. Støhle says in a comment:

«We are very pleased that Gas Natural has extended the charter for LNG Libra and has indicated interest to charter the vessel until end 2015. We are looking forward to continue our good relationship with Gas Natural in the coming years, and this extension underlines the good relations with Gas Natural as well as Höegh LNG’s excellent performance record.»

EMS Seven Seas ASA : Q3 2013 Report

EMS Seven Seas ASA presents the Third Quarter Results for 2013. Attached please find the Q3 2013 Report.
Highlight:

For Q3 2013, EMS reported total revenues of MUSD 97.3, more or less unchanged compared to MUSD 97.5 and MUSD 98.0 in Q2 2013 and Q3 2012 respectively.

The EBITDA came in at MUSD 1.4 in the quarter, a slight increase compared to MUSD 1.3 in Q2 2013, and improvement from MUSD 0.6 reported a year ago in Q3 2012.

The gross margin decreased slightly from 18.7% in Q2 2013 to 18.4% in Q3 2013, but increased compared to the Q3 2012 level of 16.1%. The year over year increase in gross margin is mainly driven by a change in product mix from military to commercial sales as share of total revenues; however, the Company also increased margins within both the commercial and the military segment in Q3 2013, compared to Q3 2012.

Operating expenses were MUSD -16.6 compared to MUSD -17.0 in Q2 2013. The decrease compared to last quarter is due to items of non-recurring nature reported in Q2 2013.

The Company has been able to stabilize the EBITDA at positive numbers over the last year. However, the Company is not satisfied with the latest profitability development despite several improvement initiatives. The Company has therefore intensified the measures to increase operational efficiency and reduce the cost level.

annonse:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

For annonsering og pris, kontakt tomrichard@maritimstartside.no. Maritim Startside er ikke ansvarlig for innhold i eksterne linker. Maritim Startside © 2017, org nr: 818112602 reg. i Brønnøysundregistrene.